Vattnens situation och iståndsättning intresserade

30.08.2019 13:32

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Vattenkväll i Kyrkslätt 28.8.2019

I Kyrkslättssalen hade samlats nästan ett fyrtiotal personer med intresse för vattendragen i Kyrkslätt. Kvällen öppnades av byggnads- och miljönämndens ordförande Saara Huhmarniemi och miljöchef Sari Soini. Den färskaste bedömningen av vattnens tillstånd publicerades dagen innan och enligt den varierar kommunens ytvattens tillstånd från dåligt till gott. Man kan bekanta sig närmare med de vattendragsspecifika uppgifterna på adressen paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta (på finska).

Under kvällen berättade de lokala aktörerna inom vattenskyddet om aktuella frågor och erfarenheter om vattenskyddsåtgärder i vattenskyddsföreningarna. Maarit Haavikko-Sjöstrand från Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys gav praktiska tips om att grunda en vattenskyddsförening och föreningens verksamhet. Ismo Somero och Katriina Järvenpää från Pro Morsfjärden rf presenterade föreningen och berättade om iståndsättningsprojektet som pågått 2004-2014.

Katja Pellikka från Västra Nylands vatten och miljö rf berättade om Vattendragsprojektet i Veikkola och projektet Sjundeå å 2030. Hon gav också preliminära resultat från vattnens kartenkät där vem som helst kunde redogöra för sina egna erfarenheter och observationer om kommunens vattendrag som stöd för planeringen av vattenvården. Man kan läsa närmare om detta på adressen luvy.fi där kartenkäten är öppen t.o.m. 30.8.

Tiina Ahokas från NTM-centralen i Nyland informerade om hur iståndsättningsprojekt planeras och finansieras. Beträffande finansieringen av iståndsättning av vattendrag var meddelandet tydligt: det finns pengar att dela ut. NTM-centralen ger handledning i att göra ansökningar och planera iståndsättning. Det lönar sig alltså att vara i kontakt med centralen. Projekt gällande iståndsättning av vattendrag har också beviljats stöd ur kommunens miljövårds- och talkobidrag, som delas ut årligen.

Aki Janatuinen Silvestris luontoselvitys Oy redogjorde för resultaten från Kyrkslätts småvattenutredning år 2018. Före utredningen fanns det rätt lite information om småvattnens skick på kommunens område och biosamhället i dem. I utredningen gick man igenom 86 småvattenobjekt, dvs fåror, träsk och källor samt till dem anknytande strandområden med värdefull artrikedom. Man upptäckte bl.a. en missgynnad mossart och 14 mossarter som är regionalt eller nationellt sett utrotningshotade samt 24 migrationshinder i fåror för fiskar och andra vattendjur. Enligt utredningen var helt stängda dammar vid den nedersta fåran primära iståndsättningsobjekt. Ovan om dammarna blir omfattande områden som lämpar sig för migrerande fiskar. Hela rapporten kan läsas på Kyrkslätts webbplats under Uppföljning av tillståndet i miljön.

Diskussionen under kvällen var livlig. Publiken önskade att en motsvarande kväll ordnas också i fortsättningen och att man har möjlighet att dela erfarenheter med andra lokala vattenskyddsaktörer.

Kvällen riktades till alla som är intresserade av vattendragens situation i Kyrkslätt, iståndsättning av vattendrag och finansieringen av den. Arrangör var kommunens miljövårdsenhet.  Motsvarande evenemang bland samfund som verkar för vattendragens renhet i Kyrkslätt har ordnats åtminstone sex gånger tidigare, åren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2017. Presentationerna kan läsas i sin helhet på adressen kirkkonummi.fi >asuminen ja ympäristö>ympäristönsuojelu>ajankohtaista (på finska).

 

 

 

Vattenkväll 28.8.2019