Vasa förvaltningsdomstols beslut i ärende enligt vattenlagen 7.5.2019

09.05.2019 15:36

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstol har 7.5.2019 gett beslut 19/0111/2, dnr 01579/17/5205, i besvär över vattenhushållningsärendet som gäller dikning.

Besvären gällde Kyrkslätts byggnads- och miljönämnds beslut 29.8.2017 § 22.

Vasa förvaltningsdomstols beslut är offentligt framlagt under tjänstetid på Kyrkslätts kommuns anslagstavla, Ervastvägen 2.

Ändring i Vasa förvaltningsdomstols beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom skriftliga besvär om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.