Vasa förvaltningsdomstols beslut 4.8.2022 nr nro 22/0035/1, besvär i miljötillståndsärende

05.08.2022 11:32

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut gällande besvär över ett miljötillståndsärende

Diarienummer 00105/19/5109, 00106/19/5109, 00107/19/5109, 00108/19/5109, 00109/19/5109 och 00110/19/5109

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 4.8.2022 nr 22/0035/1 om besvär i ett miljötillståndsärende, som har gällt tillträde för ett miljötillstånd för stenbrott och drift av deponiplatsen, Esbo och Kyrkslätt

Den som ansöker om tillstånd Esbogård Ab

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 4.8–12.9.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen

https://oikeus.fi/material/collections/20220804115457/HlQPShWsp/VHaO-paatos_nro_22-0035-1_tiedoksi_julkinen_kuulutus_4.8.2022.pdf

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 12.9.2022.