Vasa förvaltningsdomstols beslut 4.8.2022 nr nro 22/0034/1, besvär i vattenhushållningsärende

05.08.2022 10:23

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut gällande besvär över ett vattenhushållningsärende

Diarienummer 00103/19/5210, 00102/19/5208 och 00133/19/5208

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 4.8.2022 nr 22/0034/1 om besvär i ett vattenhushållningsärende, som har gällt tillstånd och förberedande tillstånd som krävs enligt vattenlagen som krävs av stenbrottet och deponiplatsen, Esbo och Kyrkslätt

Den som ansöker om tillstånd Esbogård Ab

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 4.8–12.9.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen

https://oikeus.fi/material/collections/20220804114931/HlQO6a6hb/VHaO-paatos_nro_22-0034-1_tiedoksi_julkinen_kuulutus_4.8.2022-.pdf

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 12.9.2022.