Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.9.2022 nr 982/2022 om besvär i ett miljötillståndsärende, brytning och krossning av berg m.m. på området Vinkelkärr i Esbo, Esbo och Kyrkslätt

19.09.2022 14:20

Kategori: Kungörelse

Datum
19.9.2022

Diarienummer
20136/2020
20138/2020
20139/2020

Offentlig kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen.

Datum för publicering av kungörelsen på Vasa förvaltningsdomstols webbplats

19.9.2022

Datum för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen anses delfåendet av beslutet ha skett sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen.

Datum för delfående av beslutet är 26.9.2022.

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.9.2022 nr 982/2022 om besvär i ett miljötillståndsärende / brytning och krossning av berg m.m. på området Vinkelkärr i Esbo, Esbo och Kyrkslätt

Sökande

Esbo stadsteknikcentral

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt framlagda under tiden 19.9–26.10.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Besvärsanvisningar

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstiden går ut 26.10.2022.