Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.10.2020 nr 20/0141/3 om besvär i ett miljötillståndsärende som har gällt beviljande av miljötillstånd för ändring av verksamhet i ett avfallshanteringscentrum, Esbo, Kyrkslätt

15.10.2020 11:54

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstol


Diarienummer 00294/19/5107 och 00295/19/5107


OFFENTLIG KUNGÖRELSE
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen


Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
15.10.2020


Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 22.10.2020


Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.10.2020 nr 20/0141/3 om besvär i ett
miljötillståndsärende som har gällt beviljande av miljötillstånd för ändring av verksamhet i
ett avfallshanteringscentrum, Esbo, Kyrkslätt.


Den som ansöker om tillstånd
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY / Jätehuollon toimiala


Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 15.10.2020
– 23.11.2020 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen


https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/
paatoskuulutukset.html


Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet.
Besvärstidens sista dag är 23.11.2020