Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.10.2020 nr 20/0140/3 om besvär i ett miljötillståndsärende, som har gällt beviljande av miljötillstånd för ändring och utvidgning av verksamhet som gäller en avstjälpningsplats för farligt avfall på behandlingsplatsen för avfall, Esbo och Kyrkslätt

15.10.2020 10:45

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstol


Diarienummer 00836/18/5107, 00855/18/5107 och 00856/18/5107


OFFENTLIG KUNGÖRELSE


Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen


Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats
15.10.2020


Dagen för delfående av beslutet
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen
efter publiceringstidpunkten.
Dagen för delfående av beslutet är 22.10.2020


Ärende
Vasa förvaltningsdomstols beslut 15.10.2020 nr 20/0140/3 om besvär i ett
miljötillståndsärende, som har gällt beviljande av miljötillstånd för ändring och utvidgning av
verksamhet som gäller en avstjälpningsplats för farligt avfall på behandlingsplatsen för avfall,
Esbo och Kyrkslätt.


Den som ansöker om tillstånd
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) / Jätehuollon toimiala


Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga
Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 15.10.2020-
23.11.2020 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen


https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/
paatoskuulutukset.html


Anvisningar för överklagande och besvärstiden
Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet.
Besvärstidens sista dag är 23.11.2020.