Vasa förvaltningsdomstols beslut 12.10.2021 om besvär i ett vattenhushållningsärende, som har gällt renovering av diken och konstruktion av ett dike och vägtrumma

12.10.2021 10:58

Kategori: Kungörelse

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats

12.10.2021

Dagen för delfående av beslutet

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Dagen för delfående av beslutet är 19.10.2021.

Ärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut 12.10.2021 nr 541/2021 om besvär i ett vattenhushållningsärende, som har gällt renovering av diken och konstruktion
av ett dike och vägtrumma, Kyrkslätt

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 12.10. – 18.11.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Anvisningar för överklagande och besvärstiden

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet.
Besvärstidens sista dag är 18.11.2021