Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över miljötillståndsbeslut och hörande med anledning av besvären

07.09.2018 12:41

Kategori: Kungörelse

KUNGÖRELSE

 

Besvär över miljötillståndsbeslut och hörande med anledning av besvären

 

Överklagat beslut

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 7.6.2018 meddelat ett beslut om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen, beslutsnummer 90/2018/1. I beslutet ingår ett förordnande enligt 199 § i miljöskyddslagen om att verksamheten får inledas oberoende av överklagande.

 

Sökande: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

 

Ärende:
Beviljande av miljötillstånd för ändring och utvidgning av avstjälpningsplatsverksamhet för farligt avfall på Käringmossens avfallshanteringsområde samt inledande av verksamheten,, Esbo och Kyrkslätt

 

Ändringssökande

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har inlämnat besvär över beslutet till Vasa förvaltningsdomstol.

 

Var besvärshandlingarna hålls framlagda

 

Förvaltningsdomstolen ska enligt 196 § i miljöskyddslagen informera om att besvär har anförts och ge parter samt de myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande.

 

Besvärshandlingarna hålls framlagda under kungörelsetiden

7.9.-21.9.2018 i Esbo stads miljöcentral (Kyrkträskvägen 6 B, Esbo), i Kyrkslätts kommuns servicepunkt (Ervastvägen 2, Kyrkslätt) samt vid Vasa förvaltningsdomstol.

 

På begäran kan förvaltningsdomstolen sända kopior av besvärshand­lingarna till parterna. I begäran bör nämnas ärendets diarienummer samt kontaktuppgifter för den som ber om att få kopior av handlingarna.

 

Tillfälle att avge bemötande

 

Förvaltningsdomstolen ger parter och myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol senast 28.9.2018 i första hand per e-post till adressen vaasa.hao@oikeus.fi (word-, rtf-, excel-, open office- eller sökbar pdf-fil) eller i skriftlig form per post (PB 204, 65101 Vasa). Underlåtenhet att svara inom utsatt tid utgör inte hinder för att ärendet avgörs.

 

Av skrivelsen ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Av skrivelsen ska även framgå ärendets första diarienummer 00836/18/5107.

 

Delägare av fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och innehavare av fastigheten om denna kungörelse.

 

 

 

Annika Silorinne

lagskipningssekreterare

029 56 42623