Vasa förvaltningsdomstol: Besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 22.10.2020 nr 370/2020, Beslutet gäller ett yrkande om avlägsnande av raset vid stranden och återställande av vattenområdet, Kyrkslätt

06.10.2021 13:10

Kategori: Kungörelse

Offentlig kungörelse

Besvär över beslut enligt vattenlagen


Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas
av projektet.


Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 6.10.2021


Delfåendedag för besväret
Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen. Delfåendedagen för besväret är 13.10.2021.


Ärende
Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats ett besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland 22.10.2020 nr 370/2020 i ett förvaltningstvångsärende enligt vattenlagen. Beslutet gäller ett yrkande omavlägsnande av raset vid stranden och återställande av vattenområdet (Kyrkslätt).


Tillgänglighållande av en besvärshandling
Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallintooikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html) under tiden 6.10. – 3.11.2021. På webbplatsen av förvaltningsdomstolen finns besväret utan bilagor. Information omkungörelsen ska publiceras i Kyrkslätts kommun.
Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer avsekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information.


Tillfälle att avge bemötande
Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol senast 3.11.2021. Sökanden av förvaltningstvång samt myndigheter ges skilt tillfälle att avge bemötande. Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå ärendets diarienummer 20290/2020.
Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare ochinnehavare av fastigheten om denna kungörelse.


Vasa förvaltningsdomstol
Kansliet för hörande, 029 56 42623

Kungörelse 6.10.2021