Vårens iståndsättning av uteidrottsplatserna pågår

16.04.2021 13:04

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Arbeten pågår för att iståndsätta uteidrottsplatserna såsom näridrottsplatser, idrottsparker och olika planer. På idrottsplatserna bl.a. underhålls och repareras anordningar och redskap, städas, sopas och vid behov tvättas belagda områden. Infarterna, gångarna och bilplatserna till idrottsplatserna sladdas. Vårens iståndsättningsarbete utförs enligt rådande väderomständigheter och vi ber att man observerar att t.ex. alla gräsplaner ännu inte tål användning. Kommunen underhåller 85 idrottsplatser och underhållsarbetena blir gradvis färdiga.

Skötseln av idrottsplatser baserar sig på skötselklassificeringen för idrotts- och rekreationsområdena

Den egentliga skötseln och underhållet av idrottsplatser och områden hör till samhällstekniska sektorns underhållstjänster. Bildnings- och fritidsnämnden svarar för förvaltningen av idrotts- och rekreationsområden. Vid nämndens sammanträde 3.3.2021 godkändes den senaste skötselklassificeringen för idrotts- och rekreationsplatser och platserna sköts och underhålls i enlighet med den. Anslagen som påverkar skötseln av idrottsplatser och -områden har minskats 150 000 € åren 2020 och 2021 på grund av ekonomianpassningsåtgärderna (kommunfullmäktige 29.6.2020 § 51 och kommunfullmäktige 14.12.2020 § 114). Ur skötselklassificeringsdokumentet som man beslutade om vid sammanträdet i mars har avlägsnats en del idrottsplatser som används i mindre grad, men å andra sidan har nya idrottsplatser lagts till i skötselklassificeringen.

Ytterligare information och respons:

Per e-post till nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi eller via webbplatsen på adressen www.kirkkonummi.fi/anna-palautetta

Masalan lähiliikuntapaikka