Vårdplatsgaranti

Småbarnspedagogiken inom Kyrkslätts kommun använder sig av vårdplatsgaranti, som på särskilda villkor garanterar att barnet får samma vårdplats då följande verksamhetsperiod inleds (1.8) som före avbrottet.

Förutsättningarna för att få samma plats inom småbarnspedagogik är:

  1. barnets vårdförhållande har pågått oavbrutet minst fyra månader innan vården avbrutits och
  2. avbrottet i vården är minst fem månader utan avbrott.

Det rekommenderas att ansöka om vårdgaranti en månad innan avbrytandet av vården

Föräldrarna kan tillfälligt avbryta småbarnspedagogiken till följd av

  • moderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet
  • alterneringsledighet
  • sjukledighet
  • arbetslöshetsperiod
  • permittering
  • tillfällig flytt
  • annan orsak.

Småbarnspedagogiken kan avbrytas högst två gånger inom ramen för villkoren för vårdplatsgaranti. Familjen ska senast fyra månader innan avtalsperioden löper ut skriftligen eller per e-post meddela vårdplatsen om barnet återvänder till vårdplatsen eller om avbrottet fortsätter under följande verksamhetsår (1.8 –31.7).Om barnet behöver plats inom småbarnspedagogiken innan avtalet upphör ska du söka plats för barnet enligt normal praxis. Då upphävs vårdgarantin, och barnet kan inte garanteras samma vårdplats som tidigare. Familjerna kan under tiden för vårdplatsgarantin använda tjänster inom den öppna småbarnspedagogiken, dvs. klubbar och invånarparker. Under tiden för avbrottet kan familjen ansöka om hemvårdsstöd hos Folkpensionsanstalten (Fpa).