Vård utom hemmet

Alltid räcker det inte med öppenvårdens stödåtgärder, utan det är i barnets intresse att få vård utom hemmet. I situationer där barnets utveckling äventyras allvarligt till exempel

  • på grund av barnets egen eller föräldrarnas användning av rusmedel
  • på grund av försummelse av barnets grundbehov
  • då barnet självt äventyrar sitt eget liv

Barnet placeras utanför hemmet akut eller man planerar om omhändertagande, varvid barnets klientskap överförs till vård utom hemmet och eftervård. Målet är att barnet kan återvända till hemmet när man inte längre känner oro för barnet och familjen.

Vård utom hemmet betyder att omsorg av barnet ordnas utanför hemmet. Alternativ till placeringen är:

  • familjevård
  • barnskyddsanstalter, professionella familjehem
  • placering hos närstående eller släktingar

Efter det överförs barnet till eftervård där arbete som stöder familjen fortsätter och slutar senast när barnet fyller 25 år.