Valfrihet

För att få tjänster kan en person i enlighet med 47 och 48 § i hälso- och sjukvårdslagen välja den kommun, hälsovårdscentral och den hälsostation vid hälsovårdscentralen som ska ansvara för personens primärvård.

När en person vill byta den kommun som ansvarar för primärvården ska en skriftlig anmälan om valet lämnas till hälsovårdscentralen både i den kommun som har vårdansvaret och i den valda kommunen. Då byts också tjänsterna inom munhälsovård, rådgivning, rehabilitering, missbrukarvård- och mentalvård och kortvarig vård vid vårdavdelning till den nya hälsocentralen, men inte skol- och studerandehälsovården eller den långvariga institutionsvården.  Också hemsjukvården bestäms enligt boningsort.

En person kan byta hälsostation också inom kommunen. En skriftlig begäran ska också göras om detta. Då personen väljer en ny hälsostation, byts också munhälsovården och mödra- och barnrådgivningen till den nya hälsostationen, men inte skol- och studenthälsovården eller den långvariga institutionsvården inom kommunen. Hemsjukvården bestäms enligt boningsort. En person kan dessutom begära en utredning för utnämnande av en ny husläkare.

Valet kan gälla endast en kommun, hälsovårdscentral och hälsostation åt gången. Personen kan välja hälsovårdscentral och hälsostation på nytt tidigast ett år efter det föregående valet.

Om en person bor eller vistas regelbundet eller en längre tid utanför sin hemkommun på grund av arbete, studier, fritid, nära anhörigs eller annan närståendes boende eller annan motsvarande orsak, kan hen för att få vård enligt den egna vårdplanen använda andra än den egna kommunens primärhälsovårdstjänster utan att byta hälsocentral som ansvarar för vården. Ett skriftligt meddelande ska också göras om detta.

Kyrkslätts kommuns anmälningsblanketter finns bland kommunens elektroniska tjänster: https://www.kyrkslatt.fi/e-tjanster. Blanketter fås också på Kyrkslätts hälsostationers patientkanslier.