Utveckling av vattentjänsterna i Kyrkslätt

Vattenförsörjningsnät byggs i Kyrkslätt i huvudsak på detaljplanerade områden. I kommunens budget godkänns investeringar för nästa år. I ekonomiplanen har man också presenterat projekten för de följande två åren.

Planläggningsprogram för åren 2017–2021 har godkänts 19.12.2016
Kommunens budget 2017 och ekonomiplan 2018–2019 har godkänts 14.11.2016

Utveckling av vattenförsörjning förutspås i utvecklingsplanen för kommunens vattentjänster. Utvecklingsplanen har senast uppdaterats år 2013. Då beräknades vilka nätverksområden man kommer att genomföra före 2022. Planen har inte förverkligats till alla delar på grund av ändringarna i planläggningen. Planen kan för tillfället (2017) anses endast som riktgivande. Avsikten är att uppdatera utvecklingsplanen för vattentjänster år 2018.

I utvecklingsplanen har fastställts 6 områden, på vilka det kan vara motiverat antingen av ekonomiska, hälso- eller miljövårdsskäl att bygga centraliserad vattenförsörjning, antingen av ett vattenandelslag eller av en annan instans som bildats av fastighetsägarna. Kommunen är inte förpliktad att bygga nät på dessa områden, men kommunens vattenförsörjningsverk ger experthjälp till andelslagen eller till dem som överväger ett sådant. För att ordna gemensam vattenförsörjning på dessa områden krävs aktivitet av invånarna. Man ska ta i beaktande att den ändring av lagen om vattentjänster som vunnit laga kraft efter upprättandet av utvecklingsplanen (2014) inverkar på verksamhetsförutsättningarna av nya vattenandelslag.

Utvecklingsplanen för vattentjänster är inte en juridiskt bindande handling, utan den beskriver vattenförsörjningens nuläge och framtida behov. Utvecklingsplanen för vattentjänster är en översikt över var och med vilken tidtabell den ordnade vattenförsörjningen når olika områden i kommunen. I samband med utvecklingsplanen uppdateras vattentjänsternas verksamhetsområden, dvs. områden där vattenförsörjningsverk svarar för vattentjänster.

Utvecklingsplan för vattenförsörjningen 2013
Bilaga 1 Projekteringskarta över nätverksområden i Kyrkslätts södra del vilka man planerat att genomföra före 2022
Bilaga 2 Projekteringskarta över nätverksområden i Kyrkslätts norra del vilka man planerat att genomföra före 2022