Utredning om Gesterbyn koulus skick presenterades för föräldrarna

06.03.2018 09:40

Kategori:

I Gesterbyn koulu har det gjorts en omfattande konstruktions- och fuktteknisk undersökning och en inneluftsundersökning. Undersökningens resultat presenterades för föräldrarna vid ett informationstillfälle måndagen 5.3.2018. Undersökningen har utförts under ledning av bygghälsoexpert Olavi Vaittinen. Han presenterade också resultaten.

Undersökningens fältarbete inleddes i oktober, och de sista proven togs i början av januari. Både den egentliga skolbyggnaden och gymnastikssalbyggnaden kartlades. Undersökningen omfattade undersökningar av VVSE-systemet, konstruktionstekniska undersökningar, flera mätningar av inneluften och mögelhundundersökning.

I undersökningarna konstaterades att i skolans konstruktioner finns ställvis mikrobskador och att mikrober har kunnat sprida sig till de lokaliteter där elever och personal vistas och orsakat problem för en del av dem.

– Jag har också intervjuat flera användare av skolan, och både intervjuerna och enkäterna om symtom visar att man i skolans byggnader har mera symtom än vanligt, konstaterade Olavi Vaittinen.

I undersökningen av skolans skick rekommenderas också olika reparationsåtgärder, varav en del redan har utförts. Kyrkslätts kommuns fastighetsserviceingenjör Benny Vilander berättade att man har samarbetat med forskarna under hela processen.

– Vi bad att forskarna meddelar oss genast om de märker något betydande som ska renoveras, förklarade Vilander. Till exempel rörkanalens täthetsarbeten och undertrycksregleringens reparationsåtgärder inleddes genast när vi fick information om rörkanalens problem. 

Kommunen har också utfört, och utför fortfarande, andra reparationsåtgärder. Skolans inneluft granskas med inneluftsmätare som är i kontinuerligt bruk.

Målet är att Gesterbyn koulus elever och personal flyttar till ersättande lokaliteter i början av år 2019. Målet med de reparationer  som nu utförs är att inneluften förblir tillräckligt bra tills de ersättande lokalerna blir färdiga.

Olavi Vaittinens presentation och undersökningen av skolans skick finns i sin helhet på skolans webbsidor.

Vid informationstillfället betonades också att det är viktigt att föräldrarna meddelar om elevernas eventuella symtom. De som har fått symtom kan meddela om dem via en blankett som finns på skolans webbsidor.

Gesterbyn koulu