Upphörande av beviljat miljötillstånd för jorddeponi (Sundsbergsvägen, Hästhagen)

07.03.2023 10:07

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommuns byggnads- och miljönämnd beslutade 28.2.2023 § 41 upphäva det för jorddeponi beviljade miljötillståndet som beviljades vid byggnads- och miljönämndens sammanträde 15.10.2013 (§ 158) för fastighet 257-483-2-12 (Sundsbergsvägen). 

Beslutshandlingarna och besvärsanvisningen är framlagda 7.3–13.4.2023 i elektronisk form på Kyrkslätts kommuns webbplats https://www.kyrkslatt.fi/foredragninglistor-protokoll-och-tjansteinnehavarbeslut. Denna kungörelse är publicerad 7.3.2023 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av kungörelsen, det vill säga 14.3.2023.

Ändring i beslutet kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden går ut 13.4.2023.

Kyrkslätt 2.3.2023

Byggnads- och miljönämnden