Upphandlingsexpert, Kyrkslätts kommun, koncernförvaltningen, ekonomienheten

10.01.2019 11:57

Kategori: Kungörelse

Upphandlingsexpert

 

Kyrkslätts kommun lediganslår en ordinarie tjänst som upphandlingsexpert.

 

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen. För sökande räknas kännedom om offentliga upphandlingar som merit (kännedom om lagen om offentliga upphandlingar, kännedom om upphandlingar som genomförs med stöd av lagen i fråga samt kännedom om elektroniska program i anknytning till genomförande av upphandlingar och avtalshantering).

De huvudsakliga uppgifterna i tjänsten anknyter till planering och genomförande av upphandlingar som genomförs med stöd av lagen om offentliga upphandlingar och upphandlingar som inte omfattas av lagen i fråga, rådgivnings- och utredningsuppgifter i anslutning till upphandlingar samt uppgifter i anknytning till avtalshantering.

Tjänsten har placerats inom koncernförvaltningens ekonomienhet och är underställd controllern. Ekonomienheten svarar för kommunens bokföring och betalningsrörelse, ordnande av finansiering samt för kommunens upphandlingsverksamhet. Kommunens uppgifter inom bokföring och löneräkning har lagts ut till Kunnan Taitoa Oy.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 825,71 euro/månad (+ eventuella arbetserfarenhetstillägg) och arbetstiden är 36 timmar 45 minuter per vecka.

Den som blir vald ska före tillträdet till tjänsten uppvisa ett av kommunens företagshälsovård skrivet godtagbart intyg om sitt hälsotillstånd.

I besättandet iakttas en prövotid på sex månader.

Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Ytterligare information

Ytterligare information om uppgifterna som upphandlingsexpert ges av ekonomidirektör Juha Hörkkö, tfn 050 577 4977 juha.horkko@kirkkonummi.fi eller controller Ari Hasu, tfn 040 574 8599  eller fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Ansökan ska lämnas in elektroniskt senast 24.1.2019 före kl. 12.00 www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 210933).

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi