Tvåårig förskoleundervisning

Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i Kyrkslätt 1.8.2021 – försöksverksamhetsställena har valts

Undervisnings- och kulturministeriet har valt Masalan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti och Sjökulla daghem till verksamhetsställen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Kyrkslätts småbarnspedagogik meddelar vårdnadshavarna till barnen i daghemmen som deltar i försöket närmare om anmälan till försöket. 

Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i augusti 2021 och fortsätter till år 2024 i de daghem som deltar i försöket. Försöket gäller en del av barnen som bor i Kyrkslätt födda år 2016 och 2017 så att de barn som är födda år 2016 börjar i försöket i augusti i år.

Försöket syftar till att stärka jämlikheten i utbildningen och att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.  I försöket samlar man information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.  Inom den tvååriga förskoleundervisningen stärker man barnens stig för lärande från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen.

För försöket med tvåårig förskoleundervisning gör man upp en lokal läroplan där man beaktar behoven hos olika gamla barn som deltar i förskoleundervisningen. I grunderna för läroplanen för försöket betonas att man i pedagogiken utgår från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt samt att man värnar om barnets välbefinnande. 

Läs mer om försöket med tvåårig förskoleundervisning

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2021/grunderna-laroplanen-forsoket-med-tvaarig-forskoleundervisning-har-publicerats

Frågor och svar om försöket med tvåårig förskoleundervisning: 

https://minedu.fi/sv/fragor-och-svar-om-tvaarig-forskoleundervisning

Under våren har man till barn födda 2016 skickat ett beslut om hörande till försöksgrupp eller kontrollgrupp. Vad innebär det?

Försöksgrupp

Barnet som hör till försöksgruppen har rätt att anmäla sig till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid försöksverksamhetsstället som anvisats barnet. Barnets deltagande i försöket baserar sig på samtycke. Vårdnadshavarna till ett barn som hör till försöksgruppen kan välja om 5-åringen deltar i förskoleundervisning enligt lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning eller om barnet uppnår förskoleundervisningens mål på annat sätt, till exempel inom småbarnspedagogiken eller hemma. 

Om barnet inte deltar i den tvååriga förskoleundervisningen kan det fortfarande delta i småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som pågår i ett läsårs tid året före läroplikten. Man kan också annullera barnets deltagande i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Kontrollgrupp

Det sker inga förändringar i pedagogik- och utbildningstjänsterna för ett barn som hör till kontrollgruppen, utan barnet omfattas fortsättningsvis av den normala lagstiftningen.  Barnet kan som 5-åring normalt delta i småbarnspedagogiken och därefter i den ettåriga förskoleundervisningen.

Uppgifter om försöket och deltagandet i kontrollgruppen sparas i enlighet med 9 § i försökslagen i försöksregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. 

1) namn;

2) personbeteckning;

3) det studentnummer som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017);

4) det område för ett verksamhetsställe inom förskoleundervisningen där barnet bor hösten 2020 eller 2021;

5) anordnaren av småbarnspedagogik och det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik hösten 2020 eller 2021;

6) uppgift om huruvida barnet hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen

Ytterligare information om försöksregistret kokeilurekisteri@oph.fi

Undervisnings- och kulturministeriet utför uppföljningsundersökning under försöket.  Forskarna som gör uppföljningsundersökningen tar senare kontakt om de närmare detaljerna i undersökningen.