Trafikledsverket, tillkännagivande om kungörelse: Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt

28.05.2021 16:41

Kategori: Kungörelse

Tillkännagivande om trafikledsverkets kungörelse
Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt 

Trafikledsverket publicerar en kungörelse i sitt datanät, som gäller Trafik-och kommunikationsverkets (TRAFICOM) beslut om järnvägsplanen som nämns i rubriken och tillgängliggörandet av de dokument som ligger till grund för beslutet. Trafikledsverket delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, och genom att publicera kungörelsen i en eller flera dagstidningar med allmän spridning på området. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §) 

Kungörelsen hålls framlagd under perioden 28.5.-5.7.2021 på trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset. 

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822, fornamn.efternamn@vayla.fi