Trafikarrangemangen vid Jokirinteen oppimiskeskus från och med 1.3 – målet en trygg skolväg och undvikande av trafikstockningar

12.02.2021 11:57

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Gator och vägar

Då Kirkkoharjun koulu flyttar till Jokirinteen oppimiskeskus i början av mars ändras även rutterna för skoltrafiken samt platserna för avlämning och hämtning av skoleleverna. Det är bra att förbereda sig för detta redan i god tid. Familjerna kan till exempel öva in de nya gångrutterna särskilt med de lite yngre eleverna redan innan skolan flyttar till den nya adressen och kolla in de nya busshållplatserna tillsammans redan på förhand.

Avlämning och hämtning via allaktivitetshallens (ishallens) parkeringsplats

Om barnet får bilskjuts till skolan på morgonen är det bäst att avlämningen sker lite längre bort från skolan och att barnet sedan promenerar den sista biten ända fram. Då orsakar den så kallade angöringstrafiken så få farliga situationer som möjligt för de andra i skoltrafiken. Avlämningen och hämtningen sker via parkeringsplatsen intill sportplanerna och allaktivitetshallen (ishallen) i centrum. Därifrån kan barnen gå tryggt längs gångvägar fram till skolan.

Åängsvägen är med andra ord inte menad för avlämning och hämtning av barnen. I inlärningscentrets omedelbara närhet kör endast småbarnspedagogikens kunder, de officiella skolskjutsarna samt angöringstrafik för elever med rörelsehinder. Dessutom finns det en särskilt utmärkt mopedparkering för de äldre elevernas mopeder och mopedbilar på inlärningscentrets parkeringsplats. Mopedisterna bör komma ihåg att man inte får köra moped på gång- och cykelvägarna i centrumområdet.

Det kör tung trafik längs Åängsvägen till byggarbetsplatsen i närheten, vilket gör att vägen inte lämpar sig för avlämning och hämtning. På området finns ändå flera trygga lättrafikleder som leder till skolan från olika håll. Gångrutterna är märkta på kartan tillsammans med platsen för avlämning och hämtning (angöringsplats) samt de busshållplatser som eleverna använder.

Från och med början av mars lönar det sig att beakta att en livlig skoltrafik på nya rutter kan orsaka stockningar i centrumområdet i synnerhet på morgnarna, och kan på så sätt fördröja också pendeltrafiken. En livlig skoltrafik orsakar även ofta säkerhetsrisker, så föräldrarna och andra vuxna kan påverka skolans trafikmiljö och dess säkerhet med sitt eget trafikbeteende och sina val.

Skolresorna till fots och med cykel!

Då så många elever som möjligt tar sig till skolan till fots eller med cykel då våren kommer minskar behovet av angöringstrafik, och skolvägen är tryggare för alla. Samtidigt får barnen viktig nyttomotion. Gång och cykling är också ett ekologiskt sätt att sköta skolresorna. På inlärningscentrets gård finns rikligt med platser med ramlåsning för cyklar! 

Nytta med motion under skolresorna:

  • konditionen höjs​
  • koncentrationen förbättras​
  • färdigheterna i att röra sig självständigt ökar​
  • fordonstrafiken minskar kring skolan​
  • utsläppen i miljön minskar​

Busstrafiken för skolelever

Många av eleverna i Jokirinteen koulu åker till skolan med buss. Och det finns många olika busslinjer som kör från många olika håll både före och efter skoldagen. Även busshållplatserna är märkta på kartan. Noggrannare rutter och tidtabeller finns på Helsingforsregionens trafiks (HRT) webbplats. 

Vi önskar alla elever en trygg skolväg och tålamod i trafiken!

Kartbild över Jokirinteen oppimiskeskus område