Tjänster för utvecklingsstörda

Avsikten med tjänster för utvecklingsstörda är att stöda, handleda och ge råd till utvecklingsstörda personer och deras närstående.

Med hjälp av tjänsterna strävar man efter att främja utvecklingsstörda personers livskvalitet genom att stöda självständighet och samhälleligt deltagande samt genom att trygga att personerna får den vård och omsorg de behöver.

Särskilt, behövligt stöd kan beviljas bl.a. med stöd av socialvårdslagen och handikappservicelagen. Om dessa inte tillräckligt täcker servicebehovet av en person med utvecklingsstörning, kan kunden beviljas tjänster som specialomsorger med stöd av lagen om utvecklingsstörda.

Tjänster som beviljas som specialomsorger baserar sig på bedömning av servicebehov samt på vård- och serviceplan som upprättas tillsammans med kunden och kundens närmaste krets.

Tjänster som beviljas som specialomsorger framgår av ett specialomsorgsprogram (EHO) som godkänns för kunden.

Tillfällig vård är en tjänst som i huvudsak täcker kortvarigt behov av vård. Vården ordnas till exempel som familjevård eller som kortvariga perioder i en boendeenhet. Oftast utnyttjas tillfällig vård när närståendevårdaren har ledigheter eller som stöd för familjens ork.

Med familjevård menas dygnetruntvård i ett privat hem utanför klientens eget hem kortvarigt eller långvarigt. Familjevårdens mål är så hemlikt boende som möjligt och erbjudande av hjälp till en person med utvecklingsstörning i en privat familj.

I undersöknings- och rehabiliteringstjänster utreds och vårdas bakomliggande medicinska och sociala orsaker till ändringar i funktionsförmåga hos utvecklingsstörda personer i olika åldrar. Man söker också fungerande lösningsmodeller för smidig vardag tillsammans med kunden och kundens närmaste krets. Servicen köps av samkommuner och Stiftelsen Rinnehemmet.

Handikappade
Omsorgen om utvecklingsstörda
257
handikappade / utvecklingsstörda