Tjänster för utvecklingsstörda

Avsikten med tjänster för utvecklingsstörda är att stöda, handleda och ge råd till utvecklingsstörda personer och deras närstående.

Med hjälp av tjänsterna strävar man efter att främja utvecklingsstörda personers livskvalitet genom att stöda självständighet och samhälleligt deltagande samt genom att trygga att personerna får den vård och omsorg de behöver.

Särskilt, behövligt stöd kan beviljas bl.a. med stöd av socialvårdslagen och handikappservicelagen. Om dessa inte tillräckligt täcker servicebehovet av en person med utvecklingsstörning, kan kunden beviljas tjänster som specialomsorger med stöd av lagen om utvecklingsstörda.

Tjänster som beviljas som specialomsorger baserar sig på bedömning av servicebehov samt på vård- och serviceplan som upprättas tillsammans med kunden och kundens närmaste krets.

Tjänster som beviljas som specialomsorger framgår av ett specialomsorgsprogram (EHO) som godkänns för kunden.

Tillfällig vård är en tjänst som i huvudsak täcker kortvarigt behov av vård. Vården ordnas till exempel som familjevård eller som kortvariga perioder i en boendeenhet. Oftast utnyttjas tillfällig vård när närståendevårdaren har ledigheter eller som stöd för familjens ork.

Med familjevård menas dygnetruntvård i ett privat hem utanför klientens eget hem kortvarigt eller långvarigt. Familjevårdens mål är så hemlikt boende som möjligt och erbjudande av hjälp till en person med utvecklingsstörning i en privat familj.

Hälsovård och rehabilitering för personer med kognitiv funktionsnedsättning

I undersöknings- och rehabiliteringstjänster utreds och vårdas bakomliggande medicinska och sociala orsaker till ändringar i funktionsförmåga hos utvecklingsstörda personer i olika åldrar. 

Husläkaren som svarar för vården av klienten har ansvaret för att rehabiliteringsplanerna avancerar. Då husläkaren anser att det är motiverat att göra upp en rehabiliteringsplan tar han/hon vid behov kontakt med de instanser som ansvarar för terapier och/eller rehabiliteringsarbetsgrupperna för att få de bedömningar och/eller utlåtanden som behövs.

De terapibedömningar som behövs görs antingen som en del av kommunens egen verksamhet eller som köpt tjänst. I terapifrågor kan man vara direkt i kontakt med fysio-, ergo- och talterapin.

Alla tidsbeställningar till munhälsovården görs via den centraliserade tidsbeställningen. 

De nuvarande specialomsorgsdistrikten för utvecklingsstörda Eteva och Kårkulla läggs ned. Tjänsterna, såsom boendeservicen och dag- och arbetsverksamheten, fortsätter oförändrat som en del av Västra Nylands välfärdsområde. För de krävande tjänsternas del avtalar Nylands kommuner sinsemellan om ett gemensamt ansvar. Mer information om förändringen hittar du på https://www.espoo.fi/fi/kepa-uusimaa

Medborgare, Handikappade
Socialtjänster - Omsorgen om utvecklingsstörda
personer med funktionsnedsättning / utvecklingsstörda, personer med funktionsnedsättning / personer med utvecklingsstörning