TILLSTÅNDET I SJUNDEÅ Å:S VATTENDRAG SAMT DESS RESTAURERINGSBEHOV: starttillfälle i Sjundeå bad 2.5.2018 kl. 17.30

02.05.2018 17:30 - 02.05.2018 21:00

Kategori: Invånaretillfälle

Kom till evenemanget och berätta om dina egna uppgifter om restaureringsåtgärder som du ansett nödvändiga!

Planeringen av förbättrandet av tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag inleds på onsdagen den 2.5.2018 kl. 17.30 vid ett öppet publiktillfälle i Sjundeå bad. Tillfället är öppet, men för att säkerställa kaffeserveringen önskas anmälan senast 18.4 via följande länk (http://www.luvy.fi/fi/ilmoittautumiset/siuntionjoen_vesistoalueen_tila_ja_kunnostustarpeet_252018).

Utnyttjandet av Sjundeå å:s vattendrag och förbättrandet av tillståndet i vattendraget samt bevarandet av naturvärdena förutsätter en helhetsplanering och praktiska åtgärder. Målsättningen med det arbete, som nu inleds är, att samla in fakta inom Sjundeå å-vattendragsområdet gällande undersökningar som redan gjorts, utredningar, restaureringsåtgärder samt behovet av att knyta olika intressenter till de åtgärder, som krävs för ett gott tillstånd i Sjundeå å. Efter det, att insamlandet är gjort, är målsättningen, att under ledning av tillrinningsområdets kommuner, uppgöra ett proriterat restaureringsåtgärdsprogram gällande såväl åavsnittet som områdets sjöar.

Sjundeå kommun och Vihdin vesi svarar för finansieringen av beredningsarbetet. Man har från Nylands NTM-central ansökt om stödfinansiering och beslut väntas inom de närmaste veckorna. Som koordinator fungerar Västra Nylands vatten och miljö rf. Ifall stöd från Nylands NTM-central erhålls förverkligas bl.a. restaureringsarbeten i Kvarnbyområdet.

Sjundeå å är en av de i naturtillstånd bäst bevarade åvattendragen i Nyland och en av de få åar, som utmynnar på finska sidan av Finska viken, där man ännu påträffar den utrotningshotade havsöringen. Läget i södra Finlands näringsrika lerjordar förorsakar det, att Sjundeå å är av naturen ett lergrumligt vattendrag och flera av områdets sjöar är av naturen frodiga. Sjundeå å:s vattendrag är belastat, frodigt och utsatt för många olika påverkningar av mänsklig aktivitet. Vattenkvaliteteten försämras främst av den diffusa belastningen från jord- och skogsbruket, men även av avloppsvattenbelastning, glesbebyggelse och lakvatten.  Av vattenområdet hör största delen till Natura-2000 området och det är även det enda området i Nyland, som av den av miljöministeriet tillsatta Arbetsgruppen för vattendragens specialskydd föreslagit få specialskydd.  Till Sjundeå å hör förutom åavsnittet dessutom flera sjöar såsom sjöarna Enäjärvi och Poikkipuoliainen på Vichtissidan, i Sjundeå Björnträsk, Tjusträsk och Vikträsk och inom Kyrkslätts område Bakträsk, Hepari och Petäjärvi sjöar.

Tilläggsuppgifter:

Minttu Peuraniemi
hankepäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi