Tillstånd för miljöåtgärder

Tillstånd för miljöåtgärder behövs på detaljplaneområden och områden med byggförbud för jordbyggnadsarbete och trädfallning eller någon annan därmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet. Tillstånd behövs på generalplanområden, om så bestäms i generalplanen.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för åtgärder med ringa verkningar. Tillstånd behövs inte heller, om åtgärden baserar sig på en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar.

Man söker tillstånd för miljöåtgärder via tjänsten Lupapiste.fi av kommunens byggnadstillsynsmyndighet, som också ger rådgivning i ärendet.

  • Tillståndet söks av byggnadsplatsens innehavare, som kan vara ägaren eller en person som på grundval av arrende- eller annat avtal besitter byggnadsplatsen.
  • Om sökanden är ett företag, ska till ansökan dessutom fogas handelsregisterutdrag och protokoll från styrelsens sammanträde, där beslutet om ansökan av projektet framgår.

Beroende på var projektet är beläget behandlas ansökan och beslutas ärendet av byggnadsinspektörer (byggplatser med gårdsområden) eller miljöplaneraren (övriga områden och naturmiljöer).

Ansökningshandlingar

Besittning av fastigheten

  • Om sökandena inte har lagfart, ska köpebrev, arrendeavtal eller annat motsvarande avtal bifogas till ansökan.

Situationsplan eller kartritning över åtgärdsområdet

  • Av ritningen bör i tillräcklig utsträckning framgå åtgärdens läge, art och omfattning.

Noggrannare utredningar i följande fall:

  • Om ansökan gäller skogsavverkning, bör till ansökan bifogas en utredning per figur över åtgärderna som vidtas inklusive kartbilagor. Om det är fråga om en vanlig och liten trädfällningsåtgärd, räcker det att man till ansökan bifogar en lägeskarta och fotografier på den nuvarande situationen.
  • I omfattande trädfällningar ska man till ansökan bifoga en eventuellt uppgjord skogsvårdsplan i kopieringsdugligt format jämte beskrivningar.
  • Om åtgärden gäller grävning, fyllnad eller schaktning, bör till ansökan bifogas en skärningsritning över terrängen, grävnings- och/eller schaktningsplan med höjdnivåer eller dyl. samt utredning om eftervårdsåtgärder, så som plan för landskapsarkitektur.

Hörande av grannar