Till serviceproducenter

För att bli en serviceproducent som godkänts av kommunen måste man godkänna Kyrkslätts kommuns regelbok för personlig assistans.

Med regelboken avses den handling med vilken kommunen ställer krav för godkännande på serviceproducenterna i enlighet med 5 § i lagen om servicesdelar.  Kommunen förpliktar serviceproducenterna att hela tiden följa bestämmelserna i regelboken. Regelboken ska följas när kommunen ordnar tjänster för sina klienter i enlighet med lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009).

Bara sådana serviceproducenter som har verksamhet i Kyrkslätt och dess närkommuner godkännas till servicesedelsystemet.


Att söka sig till serviceproducent

Man söker sig till serviceproducent genom att lämna in en ”ansökan till servicesedelproducent inom socialvården” i ett slutet kuvert på adressen:

Kyrkslätts kommun
Servicesedelproducenter inom socialvården
PB 20
02401 Kyrkslätt

eller per e-post på adressen

kirjaamo@kirkkonummi.fi

Om du skickar e-post, skriv ”Servicesedelproducenter inom socialvården” i rubrikfältet.