Testa dig själv

Livet är oförutsägbart, och man kan inte med säkerhet förutse en enskild människas livslängd eller vilka sjukdomar han eller hon kommer att drabbas av. Ändå kan man utifrån levnadsförhållanden och levnadsvanor producera en forskningsbaserad bedömning om risker förorsakade av olika faktorer och om faktorernas inverkan på den återstående livslängden.

Genom testen kan du också undersöka t.ex. hur din kost är sammansatt eller hur mycket energi du förbrukar genom motion samt graden för din användning av tobak eller berusningsmedel.

Sjukdomsrisk

Näring

Motion

Rökning, rusmedel och spelberoende