Temadagar om astma i Kyrkslätt 12.3 och 14.3

09.03.2018 16:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Temadagarna ordnas 12.3.2018 kl. 8-11 i social- och hälsovårdscentralen i centrum och 14.3.2018 kl. 13-17 i apoteket i Prisma.

Vid evenemangen kan astmatiker göra ett astmatest som berättar om ast-mans vårdbalans och kontroll, samt testa åldern på sina lungor. Hälsocen-tralens skötare som närvarar vid evenemanget går igenom testresultaten med patienten. Astmatikerna som fyllt i ett astmatest får gratis med sig ett egen-vårdskort för astma. Apotekets personal ger vid evenemangen information och råd om förberedelse inför allergisäsongen samt egenvård av allergisk snuva.

Välkommen!

Astma är en långvarig sjukdom

De vanligaste astmasymtomen är hosta, andnöd, pipande andning och trött-het. Bakgrunden till astma är en infektion i luftrören med tillhörande känslig-het för förträngning i luftrören.

Astman kan också ha samband med allergi. Allergisk snuva kan till exempel förvärra astmasymtomen och framkalla symtom också hos icke-astmatiker. Symtom är till exempel täppt näsa och klåda.

Ta kontroll över astman!

Målet med astmavården är att kontrollera astman. Vård av astma hos vuxna är på patientens och primärvårdens ansvar i Finland. Det är bra att patienten är medveten om sina egna vårdanvisningar och kan handla enligt dem.

Astmakontroll och vårdbalans är inte alltid en självklar sak. Vid ett uppfölj-ningsbesök vid hälsocentralen kan man kontrollera till exempel medicinerings-tekniken. Patienter med dålig vårdbalans lider i onödan och livskvaliteten för-svagas.

Arrangörer Kyrkslätts hälsovårdstjänster, Uusi Apteekki och GSK

Temadagar om astma i Kyrkslätt