Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade om uppdateringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen samt om ny elev- och studerandevårdsplan

31.05.2023 18:28

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 31.5 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat uppdateringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun samt utbildningsanordnarens nya elev- och studerandevårdsplan. Beslut fattades även om läroplanen för förskoleundervisningen, läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning och Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik.

Uppdateringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har reviderat grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 för att motsvara lagändringar som trätt i kraft år 2023.

Vid sitt sammanträde behandlade Svenska nämnden för fostran och utbildning uppdaterandet av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun.

Ändringarna gäller bland annat

  • de nya nationella bedömningskriterierna för elever i åk 6, som ska vara i bruk våren 2024,
  • arbetet med att förebygga, systematiskt följa upp och agera vid skolfrånvaro,
  • ändringarna i anordnandet av elevvården efter att välfärdsområdena tagit över ansvaret för verksamheten samt
  • ändringar i kapitlet som behandlar flerspråkiga elever.

Ändringarna i den lokala läroplanen träder i kraft 1.8.2023.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser för svenska nämnden för fostran och utbildning hösten 2023 och våren 2024
  • Utbildningsanordnarens elev- och studerandevårdsplan
  • Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisningen, Kyrkslätts läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning och Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik 1.8.2023
  • Läroplan för den undervisning som förbereder för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Svenska nämnden för fostran och utbildning

Kyrkslätts fyrlogo