Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

Förskoleverksamhets- och utbildningssektionernas uppgifter omfattar ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga. Underställda sektionerna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Sektionerna beslutar för sin språkgrupps del också om sådana uppgifter som i lagstiftningen angående utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken ålagts kommunen och som i förvaltningsstadga inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Tony Björk SFP/KD Maj Åberg-Hildén SFP/KD
Vice ordf Stig Nyberg SDP Mikael Gerkman SDP
Michaela Kartano Gröna Anna Kylmänen Gröna
Jesper Eklund Saml Annika Korolainen Saml
Thorolf Sjölund Saml Teresa Wikström SFP/KD
Rita Holopainen SFP/KD Martin Valtonen SFP/KD
Pia Furu SFP/KD Alexander Munck SFP/KD

Föredragande: direktör för bildningsväsendet Hannele Kujala
Sekreterare: förvaltningssekreterare Monica Smeds