Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Förskoleverksamhets- och utbildningsnämndernas uppgifter omfattar ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga.

Underställda nämnderna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nämnderna beslutar för sin språkgrupps del också om de uppgifter som i lagstiftningen gällande småbarnspedagogik och utbildningsväsendet har anförtrotts kommunen och som i förvaltningsstadgan inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Tony Björk SFP/KD Jenny Snellman SFP/KD
Vice ordf Stig Nyberg SDP Mikael Gerkman SDP
Rita Holopainen SFP/KD Hannu-Pekka Mäkinen  SFP/KD
Kerstin Grönqvist SFP/KD Gunnel Hellström SFP/KD
Kim Liljeqvist SFP/KD Alexander Munck SFP/KD
Michaela Kartano Gröna Jens Gellin Gröna
Pekka Poutanen  ProK Outi Saloranta-Eriksson ProK
Hilkka-Maija Katajisto Saml Pirkko Skutnabb Saml
Thorolf Sjölund Saml Frida Höglund SFP/KD

Föredragande: tf. direktör för bildningsväsendet Mikael Flemmich
Sekreterare: förvaltningssekreterare Monica Smeds