Protokoll från Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområdes stämma 23.9.2020

14.10.2020 10:44

Kategori: Kungörelse

Kungörelse

Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde meddelar att stämman 23.9.2020 fattat beslut om stadgeenliga ärenden, om ändringar i stadgarna och om utlåtande till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral angående en fiskeförbudsansökning.

Mötesprotokollet jämte bilagor är framlagda på fiskeriområdets hemsida https://kyrkslatt-sjundeaafiskeriomrade.fi/ och på Kyrkslätt, Sjundeå och Vichtis kommuners samt på Lojo stads elektroniska anslagstavlor under tiden 14.10-20.11.2020.

Den som berörs av ärendet, kan lämna omprövningsbegäran till fiskeriområdet, ur vilket framgår framställarens kontaktuppgifter. Omprövningsbegäran skall framställas inom trettio dagar från det beslutet delgivits. Meddelandet publiceras 14.10.2020 på ovannämnda webbplatser och delfåendet har skett räknat från nämnda datum sjunde (7) dagen.

Tilläggsuppgifter: gabi.lindholm@outlook.com eller ( (050) 404 2738 vardagar kl. 8-16.
13.10.2020 Styrelsen för Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde