Studiebidrag, von Wahlbergs fond

Studiebidrag för höstterminen 2018–vårterminen 2019 kan sökas ur statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond inom september 2018.

Ur fondens medel beviljas studiebidrag till personer som skaffar sig en grundutbildning inom jordbruk och dess binäringar.

Studiebidrag kan även beviljas personer som utbildar sig vid högskolor (inte yrkeshögskolor) för andra yrken och näringar, om kommunen inte understöder dessa personers utbildning med andra medel. Ur fondens medel kan också beviljas bidrag för t.ex. avlönande av konsulenter som ger undervisning för främjande av yrkesskicklighet eller för erhållande av annan motsvarande experthjälp inom lantbruksnäringen.

Förutsättningen för beviljande av studiebidrag ur fondens medel är att den sökande
- den 1 januari ansökningsåret och fortfarande hela ansökningsåret har sin hemort i Kyrkslätts kommun
- lämnar in ett av läroinrättningen givet närvarointyg för hela läsåret 2018–2019
- är i en sådan ekonomisk situation att han/hon inte själv anses kunna finansiera sina studier
- har fullgjort sin lagstadgade läroplikt.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad inom september månad antingen elektroniskt eller på adressen: Kyrkslätts kommun, Registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt (besöksadress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt).

Bristfälliga ansökningar behandlas inte. Ansökan kan dock kompletteras till 10.10.2018.

Ansökningar som lämnats in efter ansökningstiden beaktas inte.

Tilläggsuppgifter ger

Tiina Koivisto
tfn 050 413 7439

Monica Smeds
tfn 040 126 9297