Stödpersonsverksamhet

Handikappservicens stödpersonsverksamhet är frivilligarbete. Stödpersonsverksamheten är avsedd för handikappade personer som behöver stöd i skapandet och upprätthållandet av sociala kontakter. Den kan också beviljas som stöd att bli självständig och som stöd för utvecklingen. Målet är att stöda klientens möjligheter att delta bl.a. i hobbyverksamhet och fritidstjänster. Stödpersonen kan vara till hjälp t.ex. vid butiksresor, skötandet av ärenden, vid hobbyverksamhet eller som samtals- och friluftssällskap. Klienten ska själv hitta en stödperson.

Socialarbetaren inom handikappservicen bedömer behovet av stödpersonsverksamhet tillsammans med klienten och klientens nätverk och fattar beslut om beviljande av stödverksamhet. Ifall det i samband med bedömningen på grund av stödpersonsverksamhetens natur uppstår behov av kostnadsersättningar och/eller kilometerersättningar, antecknas behovet i beslutet.

Socialarbetaren inom handikappservicen möter stödpersonen och ingår ett avtal tillsammans med den stödbehövande och stödpersonen. Personen som får stöd ser sin stödperson 1-4 gånger i månaden. Det månatliga antalet timmar är i regel höst 8 timmar.

Ersättningar

Stödpersonernas ersättningar betalas i efterhand på basis av inlämnade rapporter om träffarna. Rapporterna tillstäls med tre månaders mellanrum, varvid också ersättningarna betalas med tre månaders mellanrum. Arvodet och kostnadersättningen är skattepliktig inkomst.

Arvodet till stödpersoner är 30 euro/gång

- betalas enligt det rapporterade antalet träffar

Kostnadärsättningarna är 25 euro/gång

- i rapporten antecknas om det har uppstått kostnader i anslutning till träffarna

- man behöver inte visa separata verifikat över kostnaderna

Kilometerersättningar

- kilometerersättningar betalas endast i fråga om resor som gjorts med den stödbehövande

- resorna till träffarna ska stödpersonen betala själv

Rapporterna skickas till den stödbehövandens socialarbetare. Socialarbetaren ger också ytterligare uppgifter vid behov.
Adress: Kyrklätts kommun/Handikappservice, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Rapportering av stödpersonsverksamhet

Kilometerersättningar

Telefon: 09 29671 (växel), telefontid må och to kl. 10-11

Ansvarsperson för stödpersonsverksamheten:

telefon: 050 577 4955