Språkbadsundervisning

Tvåspråkig undervisning (svenska språket) ordnas i Kyrkslätt i Gesterby koulu (årskurserna 1-6) och i Kirkkoharjun koulu (årskurserna 7-9).

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram på småbarnspedagogisk nivå och skolnivå, och man förbinder sig till det för hela den grundläggande utbildningen. I språkbad anammar finsktalande barn svenskan genom att tala det i naturliga språkbrukssituationer. Barnet behöver inte på förhand kunna svenska, utan hen anammar det. Föräldrarna spelar en viktig roll då de stöder utvecklingen av barnets modersmål. Med hjälp av goda kunskaper i modersmålet lär sig barnet lättare nya saker.

Inom språkbadsundervisningen är det främmande språket både inlärningsinstrument och inlärningsobjekt. Inom undervisningen iakttas principen en vuxen, ett språk. Undervisningen sker i början helt på språkbadsspråket, och andelen modersmål ökar senare. Målet är att andelen språkbad på årskurserna 5–9 är minst hälften. Målet för undervisningen är funktionell tvåspråkighet. Språkbadssvenskan har en egen läroplan som finns i Kyrkslätts kommuns läroplan. På språkbadsklasserna bekantar man sig även med den svenska och den finlandssvenska kulturen.

Principerna för elevupptagning;

  • Eleven har varit i språkbadsförskola, svenskspråkig förskoleundervisning, språkbadsskola, svenskspråkig skola i Finland eller utomlands
  • Om eleven inte har denna bakgrund, bekräftas barnets kunskaper i svenska genom att intervjua eleven, vid intervjun deltar den kommande klassläraren och en annan språkbadslärare och där granskas elevens språkkunskaper och uppförande i fråga om kunskapsnivå och åldersnivå.

Några lämplighetstest används inte, endast intervjuer om eleven inte uppfyller principerna för elevupptagning

Språkbadsstigen i Kyrkslätt

I Kyrkslätt är det möjligt att inleda språkbadsstigen redan i 3–4 års ålder i föreningen Kirkkonummen kielikylpy-yhdistys språkbadsklubb, i Vifslan-gruppen för 5-åringar i Neidonkallion päiväkoti eller senast i Förskolan. Från förskolan fortsätter språkbadsstigen till årskurserna 1–6 i språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu. Från de lägre årskurserna övergår eleven till årskurserna 7–9 i språkbad i Kirkkoharjun koulu.

Språkbad i de lägre årskurserna

Inom den grundläggande utbildningen följer språkbadet samma läroplan som de finskspråkiga grupperna. Eleverna lär sig läsa och skriva endast på svenska på årskurserna 1–2. Under de första åren i språkbad ligger fokus på att förstå svenska och senare på att producera det. Eleverna lär sig språket genom sång, ramsor, lek och andra aktiviteter. De tränar även språket i samarbete med språkbadselever i olika åldrar och med elever i Winellska skolan. Läraren har en enspråkig roll i språkbadsgruppen, dvs. läraren byts samtidigt med undervisningsspråket.

Språkbad i de högre årskurserna

I Kirkkoharjun koulu ges språkbadsundervisning på årskurserna 7–9. Varje årskurs har en grupp för grundläggande utbildning, som är en språkbadsklass. Timfördelningen på de olika årskurserna överensstämmer med timfördelningen för A-språket i Kirkkoharjun koulu (2+3+3). Valet av betoning på språkbad påverkar även valet av tillvalsämnen på de högre årskurserna.
De ämnen som erbjuds på språkbadsspråket påverkas av tillgängliga lärarresurser och övriga resurser. Innehållet och målen i undervisningsämnena på språkbadsspråket är desamma som i den finskspråkiga undervisningen i skolan. I de ämnen där eleverna studerar på svenska säkerställs behärskande av det finska ordförrådet bl.a. för att trygga de fortsatta studierna.
Under de senaste åren har eleverna studerat följande ämnen på svenska:
– historia
– samhällslära
– religion
– hälsokunskap
– elevhandledning
– musik
– Fördjupad svenska

Lärarna i språkbadsklasserna planerar samarbete med Winellska skolan.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, utbildning / grundutbildning, undervisning / stärkt undervisning