Välj en sida

Är du intresserad av flerspråkighet? Har du hört om språkbad eller har du redan hunnit fundera på om språkbadsundervisning på svenska skulle vara ett bra alternativ just för ditt barn? I Kyrkslätt börjar anmälningstiden till skolan måndag 9.1.2023 och anmälningstiden till förskoleundervisningen 23.1.2023, vilket innebär att det nu är rätt tid att söka till språkbad.

I Kyrkslätt ordnas svenskspråkig språkbadsundervisning i Gesterbyn koulu. Man kan börja redan under året i förskoleundervisningen eller i årskurs 1. Språket lärs egentligen inte ut, utan barnen lär sig prata svenska i samband med annat lärande, när språket används i all verksamhet och i helt vanliga situationer i undervisningen i vardagen. Stigen till svenskans värld börjar från kroppsspråk, ramsor och sånger – barnen lär sig språket nästan utan att märka det.

Gesterbyn koulus språkbadsteam, som består av klass- och ämneslärare, ansvarar för utvecklingen av språkbadsundervisningen. Vad lyfter de fram av språkbadsundervisningen? Vilken nytta har man av språkbadsundervisningen? Måste föräldrarna kunna svenska? Och hurdan är språkbadsundervisningen?

Hurdan är språkbadsundervisningen i de första årskurserna? Och i årskurserna 7–9?

Under de första årskurserna är undervisningen aktiv temaundervisning, medan undervisningen i årskurserna 7–9 är ämnesundervisning. I ämnesundervisningen beaktas målspråket. Man lär sig nya ord i alla läroämnen.  

Lärarna nämner också samarbetet med Winellska skolan som en av styrkorna i Gesterbyn koulus språkbad.

– Vi samarbetar intensivt med Winellska skolans parallellklasser. I de första årskurserna lär vi oss känna varandra, ordnar gemensamma spelstunder och lektioner. Samarbetet med årskurserna 7–9 är intensivt, eftersom språkbadseleverna i årskurserna 7–9 studerar i Winellska skolans lokaler. När det nya GWP-skolcentret blir färdigt arbetar vi alla under samma tak, gläder sig lärarna i Gesterbyn koulus språkbadsteam.

Arbetsfördelningen mellan hemmet och skolan samt fördelar med språkbad

Arbetsfördelningen mellan skolan och hemmet är tydlig. I skolan stöds elevernas utveckling av svenskan, och hemmen stöder elevens utveckling av modersmålet. Läraren kan finska. I språkbadet tillämpas principen ”en vuxen – ett språk”, det vill säga språkbadsläraren pratar bara svenska till sina elever, men till vårdnadshavarna pratar läraren finska. Familjen kan stöda elevens utveckling av modersmålet på många olika sätt.

– Föräldrarna behöver inte kunna svenska. Hemmets uppgift är att stöda barnets utveckling av modersmålet, till exempel genom att läsa och prata tillsammans. Vi uppmuntrar familjerna till att barnet har en möjlighet att prata svenska även utanför skolan, till exempel i form av hobbyer, böcker och filmer, berättar språkbadsteamet.

Utöver språkbadssvenskan läser eleven andra språk redan från och med årskurs 1. Undervisningen i modersmålet börjar i årskurs 1 (1 h per vecka) och timantalet ökar sakta mak. I årskurserna 7–9 är mängden modersmålsundervisning densamma som i de finskspråkiga årskurserna. Engelskan börjar från årskurs 1 för alla, och i årskurs 4 har man möjlighet att dessutom välja ett A2-språk.

– Språkbad är mycket nyttigt. Barnet blir funktionellt tvåspråkigt, har mod att använda språket och har det lättare att lära sig andra språk. Språkbadet utvecklar barnets språkmedvetenhet. Många som gått i språkbad har sökt till fortsatta studier i Sverige eller svenskspråkiga högskolor i Finland. Den svenska som barnet lärt sig i språkbadet stannar länge kvar i barnets liv, berättar lärarna i språkbadsteamet.

Välkommen till språkbadet!

 

Lärarna Maarika Männikkö, Maarit Isokorpi, Arja Kontinen, Sini Ljungberg, Isa Hellström, Mira Karppanen och Vilja Päätalo från språkbadsteamet i Gesterby intervjuades för artikeln.