Språk och kultur

I många barngrupper inom småbarnspedagogiken finns det barn som har ett annat hemspråk än finska eller svenska. Den språk- och kulturmedvetna småbarnspedagogiken gäller alla barn Språk, kultur och olika synsätt utgör en del av den småbarnspedagogiska helheten. 

Barn med annat modersmål än finska eller svenska lär sig finska inom ramen för undervisning i finska som andraspråk och genom att ta till sig det språk hen hör.

Det är viktigt att barnet lär sig sitt eget modersmål, eftersom det utgör grunden för barnets tänkande och känslor. Modersmålet är också viktigt för att lära sig och ta till sig ny information. Vårdnadshavarna har i första hand ansvar för att upprätthålla det egna modersmålet och kulturen.

Egentlig undervisning i det egna modersmålet ordnas i grundskolan för vissa målgrupper. De elever som hör till målgrupperna i fråga kan delta i undervisningen om grupperna grundas och det finns rum i dem. Undervisningsgrupperna ordnas i skolorna.