Social- och patientombudsman

Socialombudsmannen

  • Ger klienterna råd om klienters ställning och rättigheter
  • Bistår klienten att framställa anmärkning
  • Informerar om klientens rättigheter
  • Arbetar för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda

Du kan vara i kontakt med socialombudsmannen om du är missnöjd med bemötande eller servicen inom socialvården eller om du behöver råd om dina rättigheter i socialvården. Också klientens anhöriga eller andra som är nära, kommuninvånare eller samarbetspartners som arbetar med socialvårdsklientens ärenden kan kontakta socialombudsmannen.

Till socialombudsmannens uppgiftsområde hör inte tjänster som ges av FPA, arbetskraftsmyndigheterna, skuldrådgivningen eller intressebevakningen.

Patientombudsmannen

  • Ger råd i frågor som, gäller social- och hälsovårdssektorns verksamhet
  • Ger råd och handledning i frågor som gäller tillämning av patientlagen
  • Ger råd och hjälper till vid behov med att göra en anmärkning och hantera patientskadefrågor

Patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till den medicinska vården. Om något i anslutning till din vård blivit oklart, försök först reda ut ärendet med den vårdande läkaren, skötaren eller annan person som vårdat eller skött dina ärenden på din vårdenhet. Om frågan inte på så sätt kan redas ut, kontakta ledande läkaren, överskötaren eller någon annan chef för vårdenheten i fråga. Efter detta kan du vid behov kontakta patientombudsmannen.

Kontaktuppgifter till social- och patientombudsmannen inom Västra Nylands välfärdsområde