Skötsel av grönområden

Områdestjänsterna administrerar kommunens allmänna grönområden, trafikgrönområden, lekplatser, parker, mattvättningsställen och skogar. Enheten ansvarar för planering, byggande och underhåll.

Skötseln av grönområden baserar sig på den allmänna skötselklassificeringen för grönområden.
Skötselklasserna nedan beskriver grönområdenas allmänna karaktär, användning och kvalitetsnivå.

A Byggda grönområden

 • A1 Representationsgrönområden
  • Viktiga offentliga byggnaders gårdar, centrala parker, skvärer eller delar av dem.
 • A2 Bruksgrönområden
  • Parker, skvärer, lekparker, trafikgrönområden på centrumområdet, gårdar och grönområden avsedda för motion och verksamhet.
 • A3 Bruks- och skyddsgrönområden
  • Ofta omfattande parker mellan byggd miljö och naturmiljö, gårdsområden som sköts på ett naturenligare sätt, motions- och gatugrönområden utanför kärncentrum.

B Öppna grönområden

 • B1 Landskapsåker
  • Omformade och sådda markområden där det odlas landskapsväxter.
 • B2 Bruksäng
  • Öppna eller halvöppna ängar som ofta används till hela sin areal.
 • B3 Landskapsäng och betesmark
  • Landskapsängar är öppna eller halvöppna ängar där man rör sig t.ex. längs stigar. Betesmark är ängar som sköts genom bete.
 • B4 Öppet område och utsikt
  • Områden som upprätthålls för att bevara öppna utsikter eller till exempel för att underhålla det tekniska nätverket på området (ellinjer)
 • B5 Värdeäng
  • Ängar som är betydelsefulla med tanke på kulturarvet, landskapens eller naturens mångfald.

Underhållet av stigar, vägar och grusgångar på grönområden sköts enligt skötselklassificeringen för belagda områden.
Bundna beläggningar är asfalterade områden och sten- och betongbeläggningar.
Obundna beläggningar är grus-, makadam-, stenmjöls- och krossytor. 

Belagda områden har alltså en annan skötselklassificering än grönområden.

Skötselklasserna på kartan

You must approve to our use of cookies to view this content.