Skolhälsovården - en oundviklig del av skolgången

08.03.2019 13:34

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga

Skolgången är viktig tid för ett växande barn och en växande ungdom. Många saker tumlar om i huvudet. Kroppen förändras och man vet inte vem man kan anlita med sina problem.

Här i Kyrkslätt är skolhälsovården ett urval tjänster som produceras av en skara sakkunniga inom sitt område. Genom skolhälsovården når eleven stödtjänsterna som för honom eller henne kan vara en förutsättning för inlärning och skolgång. Ändå tänker man ofta att endast ”lätta” hälsoundersökningar och behandling av huvudvärk ingår i skolhälsovårdsarbetet. Sanningen är att helheten är betydligt mer omfattande.

Skolhälsovården ordnade i början av år 2019 ett informationsmöte som grundade sig på respons från vårdnadshavare – det ansågs nödvändigt med information om mer exakta åtgärder inom skolhälsovården. Läs presentationen från informationsmötet >>

""

Elevernas helhetsbetonade välmående kräver grundläggande saker som t.ex. tillräcklig sömn, näringsrik mat och tillräcklig motion. Kyrkslätts kommun har redan år 2002 inlett temaåren SÖMN – MAT – MOTION, läs slutrapporten om mattemaåren 2016-2018 >>

Även uppföljning genom enkäter och nyttjande av resultaten av dem för utveckling av verksamheterna är en del av skolhälsovårdens verksamhet. Bekanta dig med skolhälsoenkäten 2017 >>

Skolhälsovården är lättillgänglig och önskar att alla barn och unga anlitar den i ärenden som de grubblar över. Även vårdnadshavare kan ta kontakt med sitt barns skolhälsovård om det finns anledning till bekymmer. Vi gör vårt bästa för att våra barns skolgång är ett så smidigt och trevligt skede i livet som möjligt.

Mer information ges av biträdande avdelningsskötare inom skol- och studerandehälsovården Antonina Carlberg, e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi / tfn 040 1269145.

 

I nyheterbilden (vänster.) Tuula Kuha, Irina Sarapelto, Sirpa Kääriäinen, Tiina Heikurainen, Riitta Karjalainen, Hanna Suni, Marica Hellström, Tanja Laukkanen och Antonina Carlberg

 

Kouluterkkarit