Skolgångshandledare

Enligt lagen om grundläggande utbildning har elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av särskilt stöd rätt att få tolknings- och assis

Handikappade elever och elever som behöver särskilt stöd har rätt att få de stödtjänster de behöver för att kunna delta i undervisningen.

Skolgångshandledarens uppgift är att hjälpa eleven med skolgången och inlärningen, under ledning av läraren. Handledaren främjar i sitt arbete skolans mål inom uppfostran, elevens självständighet och utvecklingen av en positiv självkänsla. Dessutom deltar skolgångshandledaren i elevens undervisning samt i planeringen och beredningen av rehabiliteringen.

Skolgångshandledare arbetar både med individer och med grupper. Handledare arbetar såväl i specialklasser som i den allmänna undervisningens klasser.

Skolornas handledningstjänster bestäms på basis av tre faktorer. Dessa är: 1) antalet elever i specialklasser i skolan 2) antalet specialelever i den allmänna undervisningens klasser 3) antalet elever i den allmänna undervisningen. Rektorn, tillsammans med elevvårdsgruppen, tar hand om att skolans biträdesresurser riktas till de elever eller grupper som mest behöver dem.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, serviceyrken / handikappassistenter

Yhteystiedot:

Chef för enheten för växande och lärande

Helena Björkqvist, 040-7290524