Skolauditeringarna i Kyrkslätt har noterats i Nationella centret för utbildningsutvärdering!

02.12.2016 11:26

Kategori: Utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) bad anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning att skicka sina goda modeller till centret i samband med bedömningen "Självvärderingsförfaranden hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning" våren 2016.

Som sin modell som varit bra presenterade Kyrkslätt skolauditeringarna som genomförs årligen i samband med kvalitetsbedömningen av den grundläggande utbildningen. De föreslagna modellerna bedömdes i Nationella centret för utbildningsutvärdering och Kyrkslätts skolauditeringar valdes till en av de bästa modellerna. Goda modeller behandas i Nationella centret för utbildningsutvärderings bedömningsrapport som kommer ut vid årsskiftet och de publiceras i olika regionförvaltningsverks publiceringsseminarier i början av år 2017. Därtill publicerar Nationella centret för utbildningsutvärdering de goda modellerna på sin webbplats.

Skolauditeringarna utförs på hösten så att från varje skola åker biträdande rektor och 1–2 lärare till en annan kommuns skola för att bedöma på förhand bestämda objekt som baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen. Objekten i fråga har tidigare bedömts i skolorna med hjälp av en elektronisk förfrågan. Tyngdpunkten är att ta upp de positiva sakerna men även utvecklingsobjekt som upptäcks tas upp ärligt och konstruktivt. I processen betonas interaktion och diskussion. Auditeringens resultat presenteras för hela personalen i den skola som auditeras. De som deltagit i auditeringarna har upplevt att granskning av modellerna i en annan skola hjälper en att se den egna skolans modeller ur en annan synvinkel. Å andra sidan har man på basis de utomståendenas iakttagelser märkt att många saker redan fungerar speciellt bra i den egna skolan. Responsen från auditeringen har uppmuntrat till en konstruktiv diskussion inom den egna skolan.

 

Ytterligare information: planeraren inom undervisningsväsendet Kaisa Ojanen, tfn 040-586 7291