Servicesedeln (fr.o.m 1.8.2018)

Servicesedeln möjliggör användningen av privata tjänster inom småbarnspedagogik på ett ännu mer omfattande sätt än tidigare. Familjen kan välja vårdplats på något av de servicesedeldaghem som kommunen har godkänt, ingå avtal med serviceproducenten och efter det ansöka om servicesedel. Sedeln är inkomstrelaterad, så familjens inkomster inverkar på servicesedelns storlek och på den egna avgiftsandelen. Samtidigt med servicesedeln kan familjen inte få privatvårdsstöd för ordnande av vård för barnet eller hemvårdsstöd. Familjen betalar är samma som den motsvarande kommunala avgiften.

Servicesedeln för privat daghemsvård ansöks med en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik eller med en pappersblankett som kan tillställas småbarnspedagogikens kansli eller den privata servicesedelproducenten. Utöver ansökan om servicesedeln ska man ansöka om vårdplats med det privata daghemmets egen ansökan.

Ytterligare information:

Privat småbarnspedagogik
Regelbok för servicesedeln

Hur ansöker en familj om servicesedel för privat dagvård?

1. Utredning av olika dagvårdsalternativ
På Kyrklätts webbplats kan man bekanta sig med servicesedeldaghemmen. När familjen har hittat en lämplig vårdplats kan familjen ta kontakt med daghemmet och kontrollera vårdplatssituationen.

2. Dagvårdsavtal med servicesedeldaghem
Familjen ingår ett avtal inklusive bilagor om småbarnspedagogik med servicesedeldaghemmet.

3. Ansökan om servicesedel
Servicesedeln ansöks via en elektronisk dagvårdsansökan. Alternativt kan familjen lämna in en utskrift av ansökan till bildningsväsendet  (Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt) eller till servicesedeldaghemmet.

4. Beslut om servicesedel
Ett skriftligt beslut skickas till familjen per post.

5. Beslut om servicesedelns värde
Daghemmet lämnar in bilagan till serviceavtalet till bildningsväsendet innan vårdförhållandet inleds. För fastställandet av servicesedelns värde ska familjen dessutom lämna in sina inkomstuppgifter till  bildningsväsendet senast den 15:e dagen i den månad då dagvården inletts. Samma blankett används för att anmäla inkomster som för att fastställa klientavgifter. Ifall familjen i ansökan meddelat att man går med på servicesedelns minimivärde behöver inkomstuppgifterna inte lämnas in.

När serviceavtalets bilaga och inkomstuppgifterna har lämnats in till bildningsväsendet skickas ett skriftligt beslut om servicesedelns värde hem till familjen per post. Till daghemmet skickas ett skriftligt meddelande om servicesedelns värde, där vårdnadshavarnas inkomstuppgifter inte omnämns. Serviceproducenten fastställer barnets dagvårdsavgift utifrån värdet på servicesedeln. Vårdnadshavarna och daghemmet avtalar sinsemellan om klientavgiften och sådant som rör betalningen av denna.

6. Inledandet av dagvården
Barnet börjar i dagvården enligt överenskommelse.