Sektorövergripande samservice (TYP)

Sektorövergripande samservice styrs av lagen om sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Te-centralen, kommunen eller FPA bedömer om en arbetslös har behov av sektorsövergripande samservice, om han eller hon

  1. har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar på grundval av arbetslöshet,
  2. har fyllt 25 år och arbetslösheten har pågått i tolv månader utan avbrott, eller
  3. är under 25 år och arbetslösheten har pågått i sex månader utan avbrott.

Syftet med TYP är att bygga och genomföra sådana servicehelheter efter vilka klienten kan börja arbeta på den öppna arbetsmarknaden eller inleda en yrkesutbildning. Tjänster som erbjuds klienten är rättidiga. Klienten uppmuntras vidare.

Alla klienter ska uppfylla kriterierna enligt lagen. Även andra som uppfyller lagens kriterier kan godkännas som klienter inom TYP om man anser att TYP bäst främjar personens sysselsättning.

Enligt lagen har en arbetslös behov av sektorövergripande samservice om främjande av hans eller hennes sysselsättning förutsätter sammankopplande av tjänster som hör till TE-centralens, kommunens och FPA:s organisationsansvar. Samordning av tjänster behövs när personens svårigheter att få arbete inte enbart beror på brister i anslutning till öppna arbetsplatser eller yrkesmässigt kunnande, utan han eller hon också har begränsad arbets- eller funktionsförmåga eller problem i anslutning till livskontrollen vilka påverkar sysselsättningen och vilka inte enbart kan lösas med konsultation mellan myndigheterna utan förutsätter sektorövergripande samservice.

Sektorövergripande samservice avslutas när klienten inte längre behöver samordning av service av olika instanser. Klienten kan ännu omfattas av någon tjänst men behöver inte längre samordning av tjänster. Syftet är att klienten efter att tjänsten avslutat kan söka arbete på den öppna arbetsmarknaden eller söka sig till yrkesutbildning.

Medborgare
Arbete och arbetslöshet - Beredskapsarbete
rehabilitering / social rehabilitering

Uträttande av ärenden

(tjänsten med tidsbeställning)

 

Sysselsättningstjänster Toimari

Gamla Kustvägen 254

02400 Kyrkslätt

 

TYP-arbetstagare
040 5758 214

typ@kirkkonummi.fi