Screening- eller massundersökningar

Cellprovsundersökningar i livmoderhalsen, dvs. s.k. papa-screening ordnas för 25–65-åriga kvinnor i Kyrkslätt med 5 års mellanrum. Till provtagningen kallas kvinnor i åldern 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 år. Provtagningen sker på HUSLAB:s verksamhetsställen. Svaret skickas hem, vid behov med anvisningar. Papascreeningen är avgiftsfri.

Vi skickar kallelse till mammografi, dvs. röntgenundersökning av brösten per brev till 50-69-åringar vartannat år, i enlighet med det riksomfattande screeningsprogrammet. Undersökningen är avgiftsfri enligt lag. 

Mammografiscreening år 2022

Till bröstcancerscreening (mammografi) kallas under år 2021  kvinnor födda år 1954, -56, -58, -60, -62, -64 -66, -68, -70 och -721. Mammografiundersökningarna görs av Terveystalo. En kallelse till screeningen postas till hemadressen tre veckor före undersökningstiden. Deltagande i screeningen är frivilligt. 

Frågor om screeningen kan göras på ombokningsnumret: 045 7734 9975, må-fred kl 8-20..

Om du har en spärrmarkering bör du själv boka tid på detta nummer.

Tiden kan ändras också via webben i enlighet med anvisningarna i kallelsen.

Screeningar för livmoderhalscancer år 2022

HUSLAB som genomför screeningen av livmoderhalscancer förnyar screeningprogrammet för livmoderhalscancer från och med början av 2019. I det nya programmet kommer papillomvirus- (HPV-) testet att användas som det huvudsakliga screeningtestet istället för det nuvarande Pap-testet för kvinnor över 30 år. HPV-smitta, alltså papillomvirussmitta är den mest betydande riskfaktorn för livmoderhalscancer. Bland åldersgruppen 25 år är antalet fall av papillomvirussmitta som läker av sig själv så stor att Pap-testet fortfarande används som screeningtest bland dem. Mera info hittas på HUSLAB:s sidor.

Vi skickar en kallelse till hemadressen tre veckor före undersökningstiden. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Tiden kan ändras i enlighet med anvisningarna i kallelsen.

Screening för tarmcancer år 2022

Screening för tarmcancer tas i bruk stegvis våren 2022 börjande från 60-, 62-, 64-, 66- och 68-åriga män och kvinnor. Screeningen utvidgas en åldersgrupp i taget till hela målbefolkningen före år 2031. Då kallas alla 56–74-åringar till screening med 2 års mellanrum.

Screeningen produceras av HUS Diagnostikcentrum, som sänder ett personligt kallelsebrev hem till dem som står i tur. Kallelsebreven sänds stegvis till dem som är i screeningtur från och med våren 2022 så att de sista som kallas till screening får sina kallelsebrev före slutet av år 2022. Med kallelsebrevet får du provtagningsutrustning och noggranna anvisningar för hur provet ska tas. Returnera provet för undersökning till laboratoriet i kartongkuvertet som kommer med kallelsebrevet. Eventuella fortsatta undersökningar som hör ihop med screeningen görs av Coronaria. Det är gratis för den som får kallelsen att delta i screeningen. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Om du har spärrmarkering i befolkningsdatasystemet får du inte automatiskt kallelse till screeningen. HUS Diagnostikcentral informerar under hösten 2022 om anvisningarna för deltagande i screeningen.

Ytterligare information finns på HUS webbplats och Cancerregistrets webbplats.