Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har med stöd av gruvlagen (621/2011) 22.1.2018 godkänt ansökan om malmletningstillstånd

22.01.2018 15:27

Kategori: Kungörelse

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har med stöd av gruvlagen (621/2011) 22.1.2018 godkänt följande ansökan om malmletningstillstånd:

 

Sökande:
Benita Junni
Områdets namn:
Klippbrottet
Tillståndskod:
ML2016:0079
Områdets läge och storlek:
Kyrkslätt, 88,11 ha
 

Ändring i beslut får med stöd av 162 § i gruvlagen (621/2011) sökas hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från den dag då beslutet delgavs, nämnda dag inte medräknad. Av besvärsanvisningen som finns i bilagan till beslutet framgår hur ändring ska sökas.

 

Beslutet finns framlagt till påseende i Tukes registratur (Semaforbron 12 B, Helsingfors), Tukes verksamhetsställe i Rovaniemi (besöksadress; Valtakatu 2, Rovaniemi) och på Tukes webbplats (www.tukes.fi/malminetsinta) samt på anslagstavlan i Kyrkslätts kommun.

 

 

                             Mer information kaivosasiat@tukes.fi eller Esa Tuominen tfn 029 5052 018

 

 

                             Kungjord 22.1.2018

 

                             Finns till påseende fram till 22.2.2018