Säkerhets- och kemikalieverket 24.3.2021: Beslut om tillståndsansökan gällande malmletning, Klippbrottet

24.03.2021 15:14

Kategori: Kungörelse

Kungörelse

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har med stöd av gruvlagen (621/2011) 24.3.2021 avvisat följande ansökan om malmletningstillstånd: 

Sökande: Benita Junni
Områdets namn: Klippbrottet
Tillståndskod: ML2016:0079
Områdets läge och storlek:Kyrkslätt, 88,11 ha 

Ändring i beslut får med stöd av 162 § i gruvlagen (621/2011) sökas hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 37 dagar från den dag då beslutet delgavs, nämnda dag inte medräknad. Av besvärsanvisningen som finns i bilagan till beslutet framgår hur ändring ska sökas. 

Beslutet finns framlagt till påseende på Tukes webbplats https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset.
Mer information kaivosasiat@tukes.fi eller Esa Tuominen tfn 029 5052 018

Kungjord 24.3.2021

Finns till påseende fram till 30.4.2021