Resultat av Nylands NTM-centrals hastighetstavlor i Kyrkslätt 2018

05.02.2019 15:30

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

Nylands NTM-central samlar varje år information om körhastigheterna på landsvägarna på centralens område genom flyttbara hastighetstavlor, som cirkulerar enligt ett på förhand bestämt program från april till oktober. På Kyrkslätts kommuns område fanns i landsvägsnätet 29 objekt som mättes 2018. Dessutom finns på Masabyvägen en fast hastighetstavla som är i funktion året om. Vanligtvis är tavlorna två veckor på en plats. Efter det flyttas de till följande objekt. På det här sättet kan man under en mätningsperiod omfatta flera olika typer av objekt.

Placeringen av tavlorna slås fast med hjälp av respons från medborgarna

Det främsta syftet med tavlorna är att fästa bilisternas uppmärksamhet på sin körhastighet och dämpa i synnerhet de allra högsta överhastigheterna. Samtidigt samlar man med hjälp av tavlorna information om de verkliga hastighetsnivåerna som stöd för planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder. Bra platser för tavlorna slås fast bland annat med hjälp av respons från medborgarna.

Ungefär en tredjedel av tavlorna låg nära skolor eller daghem. Resten av tavlorna låg vid infarter till tätortsområden och i anslutning till bycentrum. De mätta objekten var till trafikmängden mycket olika och varierade från byobjekt med en dygnstrafik på några hundra fordon till dygnstrafik på flera tusen fordon, till exempel på Åbovägen och Obbnäsvägen.

Tavlornas uppgift också att påminna om ändrad hastighetsbegränsning och situationshastighet

De mest centrala nyckeltalen som följs upp med hjälp av hastighetstavlorna är fordonens medelhastighet, andelen fordon som överskrider hastighetsbegränsningen och andelen fordon som är de mest problematiska, som överskridit begränsningen med minst 10 km/h. Medeltalen för nyckeltalen som uppmättes i Kyrkslätt motsvarade ganska exakt medeltalen för hela Nyland i fråga om andelen fordon som kört överhastighet. Av de enskilda objekten uppmättes flest överhastigheter på Porkalavägen och i slutet av våren och i början av sommaren på flera raksträckor på områden med 40 km/h hastighetsbegränsning. En delvis förklarande faktor på de här objekten kan vara tavlans placering nära platsen där hastighetsbegränsningen ändrar from 60 till 40 km/h, då hastigheterna vid tavlan inte hunnit ännu sjunka till hastighetsbegränsningens nivå. Tavlornas uppgift var också att påminna om att hastighetsbegränsningen ändrar och väcka bilisterna till att iaktta sin egen situationshastighet.

Motsvarande avsnitt med höga överhastigheter efter ändrad hastighetsbegränsning uppmättes också på sommaren på Smedsbyvägen då man närmar sig Masaby tätort västerifrån och på hösten på Åbovägen då man kommer till Veikkola tätort västerifrån. Av de övriga objekten körde över två tredjedelar av bilisterna överhastighet också i maj på Kabanovsvägen och Hirsalavägen och på hösten på Lappbölevägen och Volsvägen. I regel hölls medelhastigheterna dock på en måttlig nivå. Enskilda höga hastigheter uppmättes på flera objekt, men mest under lugna tider i natt- och veckoslutstrafiken.

Kyrkslätt har egna objektkort för mätningsresultaten

Av alla uppmätta objekt har man för Kyrkslätts trafiksäkerhetsarbetsgrupps bruk uppgjort individuella objektkort av vilka framgår objektets uppgifter, mätningstidpunkt, de mest centrala nyckeltalen i fråga om hastighet och en uppskattning av trafikmängden på vägavsnittet. Resultaten utnyttjas enligt behov som utgångsinformation för planering eller i andra sammanhang vid behov av hastighetsinformation. Tavlorna cirkulerar i terrängen igen från april 2019 framåt. Programmet uppdateras varje år utgående från föreslagna platser. Objekt som upplevs som viktiga bevaras ändå i programmet från år till år, då man kan följa med utvecklingen av hastighetsnivåerna även under en längre period.

I samarbete med NTM-centralen och Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetsarbetsgrupp

Objektkorten (31 sidor pdf) på finska

nopeusnäyttö