Regleringsstöd för sysselsättning för företag och samfund 2021

15.02.2021 16:00

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätt kommun kungör regleringsstödet för sysselsättning för ansökan 15.2–31.5.2021. Regleringsstöd kan sökas av ett företag eller samfund som till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader. Stödet beviljas dock inte kommuner, samkommuner, städer eller staten och inte heller privathushåll, familjer eller privatpersoner. 

Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1 –31.12.2021 Regleringsstöd kan beviljas för en period på 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller läroavtalet ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-centralen har beviljat lönesubvention. Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad. Arbetstiden för den person som ska anställas ska vara minst 18 timmar per vecka. I läroavtalsutbildning ska arbetstiden vara minst 25 timmar per vecka. 

Stödet är avsett för andra kostnader som uppstår på grund av anställning än anställningskostnader, t.ex. rekryterings-, handlednings-, introduktions-, arbetsredskaps- och arbetsrumskostnader, då det är fråga om en arbetsgivare som idkar näringslivsverksamhet (så som företag). 

Stödet kan beviljas som en del av anställningskostnaderna då det är fråga om en arbetsgivare som inte idkar näringslivsverksamhet (så som föreningar, fonder, registrerade religiösa samfund och församlingar). Då är förutsättningen att TE-centralen beviljat lönesubvention. Regleringsstödet får inte tillsammans med de andra stöden som beviljats för anställningskostnaderna överskrida statsbidragens maximibelopp, dvs. 100 % av anställningskostnaderna. Regleringsstödets belopp minskas med den överstigande delen, varmed regleringsstödets belopp kan vara under 500 euro i månaden. 

Regleringsstödet beviljas enligt prövning i ansökningsordning och inom ramen för anslaget. 

Man ansöker om regleringsstöd med en elektronisk nätblankett som finns på kommunens webbplats. Ansökan ska lämnas in senast 31.5.2021. Ansökningar som lämnats in efter utsatt tid eller bristfälliga ansökningar beaktas inte. 

Ansökningsanvisningar och -blankett: www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-regleringsstod-for-sysselsattning 

Till kommunstyrelsens kommunutvecklingssektions befogenheter hör att besluta om sysselsättningsfrågor (Förvaltningsstadgan § 45).
Beslut om ibruktagandet av regleringsstödet fattades av kommunutvecklingssektionen 19.1.2021 § 7. 

Ytterligare information: kommunutvecklingschef Susanna Hyvärinen eller sysselsättningskoordinator Johanna Andelmin-Inkinen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi / tyollisyys@kirkkonummi.fi samt

Kyrkslätts kommuns webbplats www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-regleringsstod-for-sysselsattning