Regleringsstöd för sysselsättning av långtidsarbetslösa

Kyrkslätts kommun, Nylands TE-byrå och Omnia främjar långtidsarbetslösa Kyrkslättsbors möjligheter att få arbete i lokala företag och föreningar. Målet är att genom att understödja uppkomsten av anställningar hitta jobb och läroavtalsplatser i lokala företag och föreningar för arbetssökande i Kyrkslätt som fått arbetsmarknadsstöd under mer än 300 dagar och är utan arbete.

Kommunen kan bevilja ett lokalt företag eller en lokal förening ett regleringsstöd utöver den lönesubvention som TE-byrån beviljat om företaget eller föreningen anställer en i Kyrkslätt bosatt långtidsarbetslös person i arbetsavtalsförhållande för minst 8,5 månader. Utöver dessa understöd är det möjligt att få utbildningsersättning från Omnias läroavtalsbyrå, om den anställda genomgår en läroavtalsutbildning under anställningen. Kommunens regleringsstöd uppgår till totalt 1 428 euro/sökande.

För att regleringsstöd ska kunna beviljas förutsätts att företaget eller föreningen först beviljats lönesubvention av TE-byrån. Man ska söka kommunens regleringsstöd samtidigt med TE-byråns lönesubvention, och företaget eller föreningen kan göra detta på blanketten. Regleringsstödet ska sökas innan anställningen inleds. Stödet kan inte beviljas retroaktivt i efterhand. Regleringsstöd kan beviljas för en sysselsatt person/företag eller förening. Arbetsavtalsförhållandet ska pågå minst 8,5 månader och på heltid (Om det i branschen inte har fastställts någon maximiarbetstid för en heltidsanställd, iakttas maximiarbetstiden enligt arbetstidslagen, dvs. åtta timmar om dagen och 40 timmar i veckan). Kommunens regleringsstöd, 1 428 euro, betalas sökanden som engångsersättning först efter att arbetsavtalsförhållandet på heltid pågått oavbrutet i minst 35 veckor (8,5 månader).

TE-byråns månatliga lönesubvention till ett företag varierar från fall till fall, beroende på den person som sysselsätts, och är i regel 30–50 % av personens totallön. Vid lönesättningen ska arbetsgivaren iaktta minst minimilönenivån enligt de branschspecifika kollektivavtalen. Lönesubventionen kan också beviljas utan kommunens regleringsstöd eller läroavtalsbyråns utbildningsersättning.

TE-byråns lönesubvention till en förening (för att anställa en som varit arbetslös i två år) är under de första 12 månaderna högst 100 % upp till 65 % arbetstid. Maximibeloppet är 1800 euro i månaden. Stödperiodens längd i fråga om den lönesubvention som TE-byrån beviljar beror på hur länge arbetssökandens arbetslöshet pågått och på servicebehovet. Lönesubventionen för en person över 60 år kan emellertid vara permanent.

Läroavtalsbyrån kan betala arbetsgivaren utbildningsersättning vars belopp varierar från fall till fall. I läroavtal som förbereder för examen är utbildningsersättningen vanligen 50–200 €/månad.

Om du blev intresserad av att anställa en arbetssökande, kontakta först telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder.

Om ditt företag eller er förening är intresserad av att utnyttja läroavtalsmöjligheten och den arbetstagare som anställs vill förbinda sig till studierna, kontakta Omnias läroavtalsbyrå, varefter en utbildningsinspektör utreder om företaget eller föreningen lämpar sig som utbildare. Läroavtalet kan inledas efter att arbetsgivaren kommit överens om saken med utbildningsinspektören.

Mer information:

TE-tjänster för arbetsgivare, lönesubvention
Omnia, läroavtal