Registratur

I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Kyrkslätts kommun har en registratur som är gemensam för hela kommunen. Registraturen informerar om behandlingsskedena för anhängiga ärenden och beslut under hela behandlingsprocessen.

Kyrkslätts registratur tar emot och arkiverar dokument som inkommer till kommunen på papper eller elektroniskt, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och skickar dem vidare för behandling. Bl.a. ansökningar, kommuninvånarinitiativ, besvär, sökande av ändring, begäran om utlåtande, utlåtanden, bemötanden och utredningar, beslut, anhållan, kungörelser, svar, brev, anbud och avtal går via registraturen.

Registraturen förvarar registerbeskrivningar

Post till kommunen kan lämnas både i postlådan i servicekontoret och i postlådan på kommunhusets yttervägg.

Anslagstavla

Kommunens anslagstavla finns på Kyrkslätts kommuns webbplats. Kungörelserna publiceras på sidan kungörelser.

Blanketter

Registraturen tar emot blanketter som finns på kommunens webbplats samt elektroniska blanketter.

Registraturen vikarierar för arkivsekreteraren under semestrarna. Beställ arkivmaterial på blanketten eller adressen arkisto@kirkkonummi.fi

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
Medborgare,Företag och samfund,Myndigheter
Förvaltning (inaktiv),Arkiv
förvaltning / dokumentförvaltning

Registratur:
PB 20
02401 Kyrkslätt

kirjaamo@kirkkonummi.fi
tfn 040 836 7769

Oppettider:
måndag kl. 8.30-17.00
tisdag - fredag kl. 8.30-16.00
Stängt på veckosluten